مرکز تحقیقات شهید دکتر شهریاری

SShrc
شنبه ها و دوشنبه ها - ساعت 15 الی 17 
از 31 فروردین الی 30 اردیبهشت 92 
برای ثبت نام اولیه ، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به سامانه پیامکی بسیج دانشکده فنی دانشگاه شاهد به شماره 3000136886 ارسال نمایید . 

با اعطای مدرک رسمی از مرکز تحقیقات شهید دکتر شهریاری